หลักสูตรเคมี (ค.บ.)

เรียนครูเคมี สร้างนักเคมี เพื่ออนาคตที่ดีของคุณ

ชื่อหลักสูตร

     ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

     ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Chemistry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ชื่อเต็ม (ไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)

     ชื่อย่อ (ไทย) ค.บ. (เคมี)

     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Education (Chemistry)

     ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Ed. (Chemistry)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

     ไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

     หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

     1. ครูสอนเคมี

     2. นักวิชาการด้านเคมี

     3. บุคลากรทางการศึกษา

     4. ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ

     5. เจ้าหน้าที่ดูแลการผลิตและควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม

     6. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมีหรือวิทยาศา

ปรัชญา

     ผลิตบัณฑิต บุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ด้านเคมี แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมนำเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ความสำคัญ

     การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในยุคโลกาภิวัตน์ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ประเทศต้องการบุคลากรทางเคมีที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้นการผลิตบุคลากรด้านเคมีให้มีความรู้ความสามารถ สำหรับเป็นผู้สอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตระหนักถึงความจำเป็น และมีความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ และอื่น ๆ จึงพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเพื่อผลิตครูทางเคมี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตครูเคมี ที่มีคุณสมบัติดังนี้

     1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู หรับครูสอนเคมี

     2. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการสอนและการวัดการประเมินผลวิชาเคมีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     3. มีทักษะในการปฏิบัติ การคิด วิเคราะห์ การค้นคว้า การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้

     4. มีทักษะทางปัญญา มีความสามารถบูรณาการความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ

     5. มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ อย่างสร้างสรรค์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

     2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกำหนด

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

 

     1. ครูสอนเคมี

     2. นักวิชาการด้านเคมี

     3. บุคลากรทางการศึกษา

     4. ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ

     5. เจ้าหน้าที่ดูแลการผลิตและควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม

     6. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมีหรือวิทยาศา

  

ดูรายละเอียดหลักสูตร

ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.