หลักสูตรเคมี (วท.บ)

เคมี(วท.บ) ยิ่งกว่าการทดลอง คือการได้ลองทำ

ชื่อหลักสูตร

     ภาษาไทย         : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี          

     ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Science Program  in Chemistry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) ชื่อย่อ   :  วท.บ. (เคมี)          

     ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Science (Chemistry)ชื่อย่อ   :  B.Sc. (Chemistry)

จำนวนหน่วยกิต

     ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

     รูปแบบ ปริญญาตรี 4 ปี 5.

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

     1. นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการในหน่วยงานราชการ          

     2. นักเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม          

     3. ครู/อาจารย์ ผู้สอนในสถานศึกษา          

     4. นักวิจัยและพัฒนาในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน          

     5. อาชีพอิสระที่มีสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ศึกษา

ปรัชญา

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี เป็นหลักสูตรวิทยาการเชิงเดี่ยว ที่พัฒนาผู้เรียน ทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และ ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติในวิชาชีพและการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน และมีพื้นฐานความรู้ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี และการวิจัยที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับ ที่สูงขึ้นมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

ความสำคัญ

     การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในยุคโลกาภิวัตน์ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ประเทศต้องการบุคลากรทางเคมีที่มีความรู้  ความสามารถ  และ มีคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้น การผลิตบุคลากรด้านเคมีให้มีความรู้ความสามารถเพื่อไปพัฒนาประเทศเป็น สิ่งสำคัญ การสร้างนักวิทยาศาสตร์เคมีเป็นภารกิจที่ควรตระหนักถึงเป็นอย่างยิ่งเพราะบุคคลเหล่านี้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศและเข้าสู่ประชาคมอาซียน  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

     1. เป็นผู้มีเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ วิชาชีพและสังคม          

     2. เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม          

     3. สามารถนำความรู้ทางเคมีไปประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งสถานประกอบการในภาครัฐและเอกชนได้          

     4. สามารถนำความรู้ทางเคมีไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้          

     5. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย          

     6. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อและทำวิจัยในระดับที่สูงขึ้น          

     7. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในระดับสากล

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     1. สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  สายวิทยาศาสตร์          

     2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกำหนด

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

 

     1. นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการในหน่วยงานราชการ          

     2. นักเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม          

     3. ครู/อาจารย์ ผู้สอนในสถานศึกษา          

     4. นักวิจัยและพัฒนาในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน          

     5. อาชีพอิสระที่มีสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ศึกษา

  

 

ดูรายละเอียดหลักสูตร


ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.