หลักสูตรชีววิทยา

เรียนรู้ชีวิต เรียนรู้ชีวะ

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา

    ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Science Program in Biology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ชื่อเต็ม (ไทย)  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

    ชื่อย่อ (ไทย)    วท.บ. (ชีววิทยา)

    ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Biology)

    ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B.Sc. (Biology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

    ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

    หลักสูตรระดับปริญญาตรี   4  ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

    1.  นักวิจัยในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการ และหรือหน่วยงานเอกชน  เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์คุณภาพ

    2. ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา

    3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาและจุลชีววิทยา ผู้ตรวจสอบควบคุมคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรม 

ปรัชญา

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เป็นหลักสูตรวิทยาการเชิงเดี่ยวที่มุ่งสร้างบัณฑิตทางชีววิทยาที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ทางชีววิทยา  ทั้งทางด้านเนื้อหา ทักษะการปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญ

    วิชาชีววิทยาเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิต พัฒนาการด้าน ความคิด พัฒนาการทางเทคโนโลยีและพัฒนาการของศาสตร์สาขาอื่น เช่น ฟิสิกส์ เคมี ธรณีวิทยา ฯลฯ ช่วยให้นักชีววิทยาสามารถเข้าใจสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการระหว่างสิ่งมีชีวิต (phylogenetic relationship) ซึ่งสามารถนำไปอธิบายพฤติกรรมของชีวิต และพฤติกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมได้ ถึงแก่นแท้ ของความจริงมากยิ่งขึ้นหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือมีความเข้าใจได้ลึกซึ้งในทุกระดับของการจัดระบบชีวิต (level of biological organization ) และสุดท้ายเกิดความสำนึก และตระหนักถึงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่บนโลกของสิ่งมีชีวิต (biosphere) การศึกษาชีววิทยาระดับปริญญาตรีจำเป็นต้องมีความรู้ที่ครอบคลุมหลักความรู้ชีววิทยาขั้นพื้นฐาน ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อสามารถนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยระดับสูงซึ่งเป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนำไปประยุกต์กับศาสตร์อื่นเพื่อความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพื่อประโยชน์ในมิติการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้บัณฑิตทางชีววิทยา

    1. มีความรู้และทักษะเหมาะสมที่จะทำงานได้ ทั้งในระบบราชการ โรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งการปฏิบัติในห้องวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    2. สามารถนำเอาความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    3.  มีความรู้ความสามารถที่ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

    4.  มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า)

    2. เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเรื่องการรับ  นักศึกษา

ดูรายละเอียดหลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

 

    1.  นักวิจัยในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการ และหรือหน่วยงานเอกชน  เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์คุณภาพ

    2. ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา

    3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาและจุลชีววิทยา ผู้ตรวจสอบควบคุมคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรม 

  

ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.