ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาสาสตร์ประยุกต์กำหนดปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ดังนี้

ปรัชญา

     เป็นแหล่งทรัพยากรที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาการวิจัยและการบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

พันธกิจ

     สำนักวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุนใช้ห้องปฏิบัติการในการสอนการวิจัยและบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วิสัยทัศน์

     เป็นศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาค้นคว้าวิจัยและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโยยี เพื่อยกระดับ เพื่อยกระดับคุณภาพและขีดความสามารถของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยการฝึกอบรมและการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศต่างๆให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

3.เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

กิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเป้าหมายจึงกำหนดภารกิจหน้าที่ ไว้ 3 ประการ ดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนการเรียนการสอน จะให้การสนับสนุนการเรียนการสอนในโปรแกรมวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ละวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่สอดคล้องกับปัญหาหลักของท้องถิ่น และสนองความต้องการของท้องถิ่น

2. การสนับสนุนงานวิจัย จัดทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งทางด้านการฝึกอบรมและการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อสนับสนุนอาจารย์นักศึกษา ให้ทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยแก้ปัญหาหลักของท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

3. การให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ผลของการศึกษาวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของงท้องถิ่น นอกจากจะช่วยพัฒนาคุณภาพในการเรียนการสอน และพัฒนาความรู้ความสามารถของอาจารย์ แล้วยังสามารถใช้ผลการวิจัยไปเผยแพร่แก่ชุมชนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ฝึกอบรม สัมมนา เผยแพร่ทางวารสาร จุลสาร และแผ่นปลิว เพื่อให้มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในท้องถิ่น

     นอกจากนี้กิจกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็ คือ การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในระดับท้องถิ่น เพื่อให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร ให้คำแนะนำเสนอแนะด้านเกษตรกรและอุตสาหกรรมท้องถิ่น

ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.