ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 
 


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแหล่งสำหรับการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ในท้องถิ่น พืชสมุนไพร พืชหายาก ให้ความรู้ คุณค่า คุณประโยชน์ในการอนุรักษ์ และพฤกษศาสตร์แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นการพัฒนาคนในรูปแบบการศึกษาแบบองค์รวม

1. เพื่อบริการวิชาการความรู้ด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. เพื่อศึกษาวิจัย สำรวจ รวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การสำรวจพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสำรวจ รวบรวมพรรณไม้ พันธุ์พืชสมุนไพรของท้องถิ่น โดยคณะผู้วิจัยได้ทำการสำรวจพรรณไม้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 6 บริเวณ ได้แก่ ค่ายรามจิตติ หน้าศูนย์อนุบาลเด็กเล็ก (ป่าสัก) คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบชนิดพรรณไม้รวม 50 ชนิด

ได้แก่ กระถินณรงค์ กระพี้จั่น กาหลง ข่อย จามจุรี ชงโค ตะขบไทย ตะแบก ตาล ทองกวาว ประดู่ โพธิ์ มะค่าโมง มะเดื่อ มะม่วง มะหาด ราชพฤกษ์ เลี่ยน สะเดา สัก หางนกยูงฝรั่ง ตีนนก มะกอก มะขาม มะฮอกกานี ยางนา กระท้อน กระโดน แคทราย ปีบ แผ่บารมี พยุง พิกุล มะตูม อโศกอินเดีย สัตบรรณ หมาก หูกวาง มะยม หางนกยูง สำโรง ไทร ขนุน จำปี ชมพู่ สนมังกร สนสามใบ หว้า เหลืองสิริธร ไผ่เลี้ยง ปาล์มหางกระรอก


 


สนใจใช้บริการติดต่อ

055 - 706555 ต่อ 4200 หรือ 085 - 7281937

ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.