ศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพื่อธนาคารอาหารตามแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์

 
 


อยู่ระหว่างรอข้อมูล...

อยู่ระหว่างรอข้อมูล...

อยู่ระหว่างรอข้อมูล...
 


 

สนใจใช้บริการติดต่อ
055 - 706555 ต่อ 4200 หรือ 085 - 7281937
ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.