ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร

 
 


บริการจัดอบรม
อยู่ระหว่างรอข้อมูล...
 

เปิดบริการ

1.ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

2.ตรวจวิเคราะห์ตกค้าง วัตถุเจือปนอาหาร และสารเคมีอื่นๆ

3.เช่าเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง GC,HPLC,AAS เครื่องมือแปรรูปอาหารทั่วไป

4.ให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

อยู่ระหว่างรอข้อมูล...
 


 

สนใจใช้บริการติดต่อ
055 - 706555 ต่อ 4170
website : http://fosic.kpru.ac.th
 
ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.