ประวัติความเป็นมา

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนราชการสังกัดวิทยาลัยครูกำแพงเพชร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการซึ่งอาศัยความตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ประกอบด้วยภาควิชา 9 ภาควิชา คือ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทย ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษาและสันทนาการ และภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ได้เปิดทำการสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ในสาขาการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) โดยรับผิดชอบสอนรายวิชาในหมวดวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ พลานามัย และหมวดวิชาการงาน

ปีการศึกษา 2521 เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.สูง) รวม 6 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิชาเอกพลศึกษา วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ และวิชาเอกเกษตรศาสตร์

ปีการศึกษา 2522 เปิดทำการสอนประเภทครูประจำการทั้งระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง (คบ. 2 ปี)วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และเปิดรับระดับป.กศ.ชั้นสูงทั้งประเภทภาคปกติและอคป.

ปีการศึกษา 2523 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทภาคปกติ ระดับ คบ.4 ปี รวม 2 วิชาเอก คือวิชาเอกคณิตศาสตร์ และวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับ คบ. 2 ปีหลัง 1 วิชาเอก คือวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ปีการศึกษา 2524 เปิดรับนักศึกษาในระดับ คบ.2 ปีหลังเพิ่มอีก 3 วิชาเอก คือ วิชาเอกสุขศึกษา วิชาเอกพลศึกษา และวิชาเอกคหกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2525 เปิดรับนักศึกษาในระดับ คบ.2 ปีหลัง เพิ่มอีก 1 หลักสูตร คือ เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2527 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ปรับปรุงพระราช-บัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2527 ให้กรมการฝึกหัดครูโดยวิทยาลัยครูมีภาระและหน้าที่เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในด้านการจัดการศึกษาในสาขาวิชาการต่าง ๆ นอกเหนือจากการผลิตครู วิทยาลัยครูได้พัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นหลาย ๆ ด้านพร้อม กันไป

ปีการศึกษา พ.ศ. 2528 ได้มีการประกาศแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูกำแพงเพชร เพื่อให้สอด-คล้องกับภารกิจของวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 2518 ภาควิชาพลศึกษาและสันทนาการได้เปลี่ยนแปลงไปอยู่ในสังกัดคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดทำการสอนสาขาวิชาการที่ไม่ใช่สาขาการศึกษาระดับอนุปริญญา (ประกาศนียบัตรเทคนิคอาชีพ) มี 3วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกพืชศาสตร์ วิชาเอกผ้าและเครื่องแต่งกายและวิชาเอกเซรามิกส์(เครื่องปั้นดินเผา) ส่วนในสาขาวิชาการศึกษา ได้เปิดเพิ่มระดับ คบ.4 ปี อีก 1 วิชาเอก คือ วิชาเอกสุขศึกษา

ปีการศึกษา 2529 ประเภทภาคปกติได้ขยายเปิดรับนักศึกษาวิชาเอกเพิ่มเติมในระดับอนุปริญญา 1 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกก่อสร้าง ระดับ คบ.4 ปี 1 วิชาเอก ได้แก่วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ และได้ปรับเปลี่ยน การจัดการศึกษาสำหรับครูประจำการ (อคป.) เป็นการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)

ปีการศึกษา 2530 ได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่โดยยกเลิกหลักสูตรเดิมทั้งหมด คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์(อ.วท.) วิชาเอกสุขศึกษา หลักสูตรระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี เปิดรับนักศึกษา 2 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ และวิชาเอกสุขศึกษา ระดับ วท.บ.2 ปี หลังอนุปริญญา เปิดรับนักศึกษา 1 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกเทคโนโลยีการเกษตร และยังคงเปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาตามเดิม

ปีการศึกษา 2532 เปิดรับนักศึกษาในระดับ วท.บ.2 ปีหลังอนุปริญญาเพิ่มอีก 1 วิชาเอก คือ วิชาเอก สุขศึกษา ต่อมา

ในปี พ.ศ. 2534 เปิดรับนักศึกษาเพิ่มในระดับอนุปริญญา 2 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกเทคโนโลยีการอาหาร และวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ระดับ คบ.4 ปี เปิดรับนักศึกษา 4 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ วิชาเอกชีววิทยา วิชาเอกฟิสิกส์ และวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" (ซึ่งมีความหมายว่า คนของพระราชา) เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ แทนชื่อวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูกำแพงเพชร จึงเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร

ในปีการศึกษา 2535 เปิดรับนักศึกษาเพิ่มในระดับ วท.บ.4 ปี คือวิชาเอกเทคโนโลยีเซรามิกส์ และระดับ คบ.4 ปี เปิดเพิ่มอีก 1 วิชาเอก คือ วิชาเอกเคมี

ในปีการศึกษา 2536 ได้เปิดรับนักศึกษาในระดับ วท.บ.2 ปี หลังอนุปริญญา คือ โปรแกรมวิชา พืชศาสตร์

ในปี พ.ศ.2537 เปิดรับนักศึกษาในระดับ คบ.4 ปี ได้แก่วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา และในปีนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน โดยภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์และหัตถศึกษาปรับเปลี่ยนเป็นคณะเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม เพื่อรับรองการแบ่งส่วนราชการใหม่ ดังนั้นจึงมีภาควิชาในสังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 ภาควิชา คือ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ และภาควิชาสุขศึกษา

วันที่ 19 มกราคม 2538 ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพุทธศักราช 2538 ปรับเปลี่ยนวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏอย่างเป็นทางการ และมีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการปรับเปลี่ยนส่วนราชการในสังกัดสถาบันราชภัฏเป็นแทนการเป็นคณะวิชา คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเปลี่ยนเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนี้ได้มีการเปลี่ยนการเรียกชื่อตำแหน่งบริหารจากหัวหน้าคณะวิชา มาใช้คำว่า คณบดี

ในวันที่ 6 มีนาคม 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้สถาบันราชภัฏทุกแห่งใช้ตราพระลัญจกรณ์ประจำพระองค์เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัตินี้สถาบันราชภัฏสามารถผลิตบุคลากรได้สูงกว่าปริญญาตรี ปีการศึกษานี้ เปิดรับนักศึกษาระดับ วท.บ.4 ปีเพิ่ม 2 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมวิชาเคมี

ปี พ.ศ. 2540 เปิดรับนักศึกษา 6 โปรแกรมวิชา แยกเป็น

- ระดับ คบ. 4 ปี จำนวน 2 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาชีววิทยาและโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

- ระดับ วท.บ. 4 ปี จำนวน 2 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเคมีและโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- ระดับ อ.วท. จำนวน 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาพืชศาสตร์

- ระดับ วท.บ. 2 ปีหลังอนุปริญญา จำนวน 1 โปรแกรมวิชาได้แก่ โปรแกรมวิชา พืชศาสตร์

ปี พ.ศ. 2541 เปิดนักศึกษา 6 โปรแกรมวิชา แยกเป็น

- ระดับ คบ. 4 ปี จำนวน 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และโปรแกรมวิชาฟิสิกส์

- ระดับ อ.วท. จำนวน 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

- ระดับ วท.บ. 4 ปี จำนวน 2 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเคมีและโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปี พ.ศ. 2542 เปิดรับนักศึกษา 7 โปรแกรมวิชา แยกเป็น

- ระดับ คบ. 4 ปี จำนวน 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

- ระดับ วท.บ. 4 ปี จำนวน 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- ระดับ อ.วท. จำนวน 2 โปรแกรมวิชาได้แก่ โปรแกรมวิชาพืชศาสตร์และโปรแกรมวิชา สัตวบาล

- ระดับ วท.บ.2 ปีหลังอนุปริญญา จำนวน 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชา พืชศาสตร์

ปี พ.ศ. 2543 เปิดรับนักศึกษา 6 โปรแกรมวิชา แยกเป็น

- ระดับ คบ. 4 ปี จำนวน 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

- ระดับ วท.บ. 4 ปี จำนวน 2 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมวิชาเคมี

- ระดับ วท.บ. 2 ปีหลังอนุปริญญา จำนวน 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ปี พ.ศ. 2544 เปิดรับนักศึกษา 5 โปรแกรมวิชา แยกเป็น

- ระดับ คบ. 4 ปี จำนวน 2 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

- ระดับ วท.บ. 4 ปี จำนวน 2 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- ระดับ วท.บ. 2 ปีหลังอนุปริญญา จำนวน 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ปี พ.ศ. 2545 เปิดรับนักศึกษา 7 โปรแกรมวิชา แยกเป็น

- ระดับ คบ.4 ปี จำนวน 2 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

- ระดับ วท.บ. 4 ปี จำนวน 5 โปรแกรมวิชา ได้แก่โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปี พ.ศ. 2546 เปิดรับนักศึกษา 6 โปรแกรมวิชา แยกเป็น

- ระดับ คบ. 4 ปี จำนวน 2 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

- ระดับ วท.บ. 4 ปี จำนวน 4 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์

ปี พ.ศ. 2547 เปิดรับนักศึกษา 2 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเคมี และโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547ปรับเปลี่ยนสถาบันราชภัฏ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ปี พ.ศ. 2548 เปิดรับนักศึกษา 5 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและโปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน

ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 41 หลักสูตร ทั้งในสายการศึกษาและสายวิทยาศาสตร์ปี พ.ศ. 2548 เปิดสอน 5 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและโปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน

ในปี พ.ศ.2549 เปิดสอน 5 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.