เกี่ยวกับคณะ

ลักษณะองค์กร

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทำหน้าที่จัดการศึกษาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2519 จนถึงปัจจุบัน มีหลักสูตรในสาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 หลักสูตร โดยกำหนดให้โปรแกรมวิชาเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีกลไกในการควบคุมกำกับ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมุ่งทำงานตามวิสัยทัศน์ของคณะ คือ ปี  2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เน้นการบริการวิชาการโดยการนำองค์ความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชนท้องถิ่น

ลักษณะที่สำคัญของวัฒนธรรมองค์กร

ปรัชญา (Philosophy)

     มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ  ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ (Vision)

     ปี  2560  เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เน้นการบริการวิชาการโดยการนำองค์ความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชนท้องถิ่น

พันธกิจ

     1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

     2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย  และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

     3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

     4. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรร

     5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

     1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

     2. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

     3. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่ชุมชน

     4. อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน

     5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

     2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

     3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

     4. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

     5. เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมหลัก : SCIENCE

     S = Scientific mind มีจิตวิทยาศาสตร์ จิตวิญญาณทางวิทยาศาสตร์

     C = Community awareness การตระหนักและให้ความสำคัญกับชุมชน      

     I  = Integration การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

     E = Ethic  มีจรรยาบรรณ

     N = Native  wisdom  ให้คุณค่า  รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

     C = Co-operation and Charity  ความร่วมมือร่วมใจ ความมีน้ำใจ เต็มใจช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ

     E = Evolution  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

     คณะมีความมุ่งมั่นตั้งใจให้บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณทางการพัฒนางานด้วยกระบวนการที่หลากหลายและเป็นไปอย่างเหมาะสม (I) มีจรรยาบรรณในการปฎิบัติงาน (E) รักษาและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนางาน (N) มีความร่วมมือในการทำงานด้วยความสามัคคีและเต็มใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงาน (C) บุคลากรพัฒนาผลงานที่ตอบสนองภารกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง (E)

อัตลักษณ์

     บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์

     การวิจัยทางวิทยาศาสตร์

สมรรถนะหลักขององค์กร

     1. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

     2. ความสามารถในการวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

     3. ความสามารถในการบูรณาการการเรียนการสอน กับการบริการวิชาการ /การวิจัย

     4. ความสามารถในการจัดค่ายวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์

     พันธกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ การบริการทางด้านวิชาการซึ่งคณะฯได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ  ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง และโครงการที่โปรแกรมวิชาต่าง ๆ จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ได้แก่ โครงการดอกไม้ให้คุณ  โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแพทย์แผนไทย โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารบูรณาการ OTOP ไทยก้าวไกลไป AEC โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเกษตร โครงการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยด้านคณิตศาสตร์สู่ชุมชน เป็นต้น

คุณลักษณะบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     1. มีคุณธรรม จริยธรรม

     2. มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชา

     3. มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

     4. มีความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีและหลักการสู่การปฏิบัติ

     5. มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ด้วยตนเอง

     6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

     7. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา

ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.