ข่าวประชาสัมพันธ์News

ภาพกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

(ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม)

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

(คลิก)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

(คลิกดาวน์โหลดไฟล์)

นิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

กิจกรรมสัมนา

การสัมมนาครูในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เรื่อง “สร้างค่าย สร้างฝัน สร้างห้องเรียนวิทย์ หลังยุคโควิด-19”

กลุ่มเป้าหมาย : ครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ : วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เวลา : 10.00-12.00 น.

สถานที่ : ห้องทองกวาว ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

ผังอาคาร