ประชุมเพื่อคัดเลือกผลงาน “กิจกรรม KPRU U2T : The best of KPRU U2T Competition 2021 ปลดล็อคความคิด พิชิตปัญหา พัฒนาสู่ตำบล ด้วย U2T”

วันที่ 8 ธันวาคม 2564
เวลา 16:00-20:00
ผู้ประสานงาน นงนุช ดวงอ่อน

ประชุมสำนักงานคณบดี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
เวลา 12:00-13:00
ผู้ประสานงาน นายประทีป เพ็ญแจ้ง

ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:00-16:00
ผู้ประสานงาน นายประทีป เพ็ญแจ้ง

ประชุมสำนักงานคณบดี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:00-12:00
ผู้ประสานงาน นายประทีป เพ็ญแจ้ง

ประชุมพัฒนาระบบขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08:00-16:00
ผู้ประสานงาน นายประทีป เพ็ญแจ้ง