หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับเรา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)ปรัชญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

    มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีว อนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม และปัญหาสาธารณสุข เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีความรู้ และทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีว อนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
 2. มีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนได้
 3. มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

ระยะเวลาการศึกษา/จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

    ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี / ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

 1. นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล
 2. นักวิชาการสุขาภิบาล
 3. นักบริหารโครงการด้านสุขภาพของหน่วยงานราชการและเอกชน
 4. นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการวิจัยด้านสุขภาพหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
 5. นักพัฒนาสุขภาพขององค์กรพัฒนาเอกชน
 6. อาชีพอิสระด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา/แผนการเรียนที่รับ

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00
- วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
- GPAX ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.0 ขึ้นไป

จุดเด่นของหลักสูตรเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับบัณฑิต

    จัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) เน้นหลักทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้จากสถานการณ์จริง

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษาโดยเฉลี่ยไม่เกิน (บาท/ภาคเรียน)

    9,000 บาท / ภาคเรียน

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

 1. อบรมเชิงปฏิบัติการทางการพยาบาล เช่น การฉีดยา การเย็บแผล การตรวจมะเร็งปากมดลูกการตรวจมะเร็งเต้านม
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการการแพทย์แผนไทย เช่น การนวดเท้า นวดตัวเพื่อสุขภาพ
 3. อบรมเสริมทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม
 4. อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น การเขียนหนังสือราชการ การจับจีบผ้า เป็นต้น
 5. จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

โดยวิธีคัดเลือก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ประกาศการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร 30 คน

เราจะทำให้คุณเป็นบัณฑิต ที่มีคุณภาพ ดังนี้

 1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 2. มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่จะนำมาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
 3. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางด้านสาธารณสุขรวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 4. มีความรู้ ในสาขาที่ศึกษาและศึกษาหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ
 5. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาในการดูแลสุขภาพ
 6. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 7. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผลตามหลักการ และวิธีการตามหลักวิชาการ
 8. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
 9. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีภาวะผู้นำและภาวะผู้ตามที่ดี มีความสามารถในการทำงานและแก้ปัญหากลุ่มได้
 10. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 11. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์
 12. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอได้เหมาะสม
 13. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้าแหล่งข้อมูลความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
 14. มีความซื่อสัตย์ สุจริต และหรือจรรยาบรรณ
 15. มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ อดทน ขยัน
 16. มีความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจสังคมไทย และสังคมโลก