หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับเรา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)ปรัชญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์์

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สร้างบัณฑิตทางคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
 2. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความใฝ่รู้และสามารถพัฒนาความรู้ใหม่โดยวิธีการทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
 3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม การใช้ภาษาในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ระยะเวลาการศึกษา/จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

    ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี / ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

 1. นักคณิตศาสตร์
 2. นักวิชาการด้านสถิติ
 3. นักวิจัยทางคณิตศาสตร์
 4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
 5. ครูคณิตศาสตร์
 6. ผู้สอนพิเศษคณิตศาสตร์
 7. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา/แผนการเรียนที่รับ

    - วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
    - GPAX ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
    - GPAX ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
    - PAT 1 คณิตศาสตร์
    - PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

จุดเด่นของหลักสูตรเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับบัณฑิต

 1. มีงานทำ 100%
 2. ได้รับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับดีจาก สมศ.
 3. อาจารย์มีคุณวุฒิตรงสาขา

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษาโดยเฉลี่ยไม่เกิน (บาท/ภาคเรียน)

    8,500 บาท / ภาคเรียน

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

 1. กิจกรรมการจัดค่ายคณิตศาสตร์
 2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ โดยมีวิทยากรจากต่างประเทศ
 3. กิจกรรมศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์
 4. กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม