หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับเรา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร

Bachelor of Science Program in Food Innovation and Business

ระยะเวลาการศึกษา/จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

 1. ผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตอาหาร และอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม
 2. นักการขาย นักการตลาดด้านธุรกิจอาหาร ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและธุรกิจการบริการอาหาร
 3. นักออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการอาหารในหน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชน
 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 5. นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักโภชนาการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา/แผนการเรียนที่รับ

 1. ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

จุดเด่นของหลักสูตรเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับบัณฑิต

 1. สามารถสร้างนวัตกรรมทางอาหาร เพื่อเป็นผู้ประกอบการ หรือทำงานในองค์กรต่างๆ ได้
 2. มีความรู้และทักษะด้านธุรกิจอาหาร

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษาโดยเฉลี่ยไม่เกิน (บาท/ภาคเรียน)

9,000 บาท/ภาคการศึกษา

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

 1. กิจกรรมศตวรรษที่ 21
 2. งานบริการวิชาการของโปรแกรมวิชาแก่ผู้ประกอบการอาหารหรือวิสาหกิจชุมชนด้านอาหาร
 3. กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร
 4. Work shop กับผู้ประกอบการด้านอาหาร