ตารางการใช้รถคณะวิทยาศาสตร์ฯ

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับเรา
  • ตารางการใช้รถคณะวิทยาศาสตร์ฯ

ขั้นตอนการขอใช้รถคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  1. การขออนุญาตใช้รถยนต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อไปปฏิบัติราชการ ผู้ขอใช้ตรวจสอบวันว่างของรถคณะฯได้ที่เว็บคณะฯ หรือเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณบดีฯ
  2. กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถฯ สามารถรับได้ที่สำนักงานคณบดีหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บคณะ/ดาวน์โหลด/แบบฟอร์มสำนักงานคณะ พร้อมแนบหนังสือขออนุญาตจัดกิจกรรม/โครงการและกำหนดการที่ได้รับการอนุญาตแล้วและส่งแบบฟอร์มก่อนถึงวันขอใช้ อย่างน้อย 3 วันทำการ
  3. ผู้ขอใช้รถยนต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องประสานสถานที่รับ เวลาขึ้นรถกับพนักงานขับรถยนต์
  4. หากมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ผู้ขอใช้รถยนต์ต้องแจ้งสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน 1 วัน