หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับเรา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
B.Sc. (Computer Science)ปรัชญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

    หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นหลักสูตรวิทยาการเชิงเดี่ยวที่มุ่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพมีความรู้ ความสามารถในการศึกษา เพื่อพัฒนาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีความรู้เชิงทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และความสามารถเชิงปฏิบัติ โดยมีความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างเพียงพอที่จะสามารถพัฒนางานทางด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ/หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป
 2. เป็นผู้ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถทำงานเป็นกลุ่ม
 3. มีความรู้ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนางานทางด้านคอมพิวเตอร์
 4. มีความรู้ และความสามารถในการประกอบอาชีพทางด้านพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ได้
 5. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม

ระยะเวลาการศึกษา/จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

    ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี / ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 2. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 3. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
 4. นักพัฒนาโปรแกรม
 5. นักพัฒนาเว็บไซต์
 6. นักวิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ
 7. นักทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 8. ผู้ประกอบการอิสระ
 9. ครูหรืออาจารย์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา/แผนการเรียนที่รับ

- รับทุกแผนการเรียน และต้องมีรายวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- GPAX ไม่จำกัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

จุดเด่นของหลักสูตรเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับบัณฑิต

    หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์มีรายวิชาที่โดดเด่น และเป็นไปตามเทรนของตลาดแรงงาน และตอบสนองกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อป้อนบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ 100%

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษาโดยเฉลี่ยไม่เกิน (บาท/ภาคเรียน)

    8,500 บาท/ภาคเรียน

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

    หลักสูตรได้จัดโครงการ/กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกหลักสูตร เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการภายในประเทศ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ฯลฯ เป็นต้น