ตารางการขอใช้ห้องและสถานที่

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับเรา
  • ตารางการขอใช้ห้องและสถานที่


ขั้นตอนการขอใช้ห้องและสถานที่ อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

1. การขอใช้สถานที่ต้องเป็นกิจกรรมด้านวิชาการหรือกิจกรรมการเรียนการสอนเท่านั้น ห้องที่อนุญาตให้ใช้ มีดังต่อไปนี้

     -ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 (48148) ไม่เกิน 50 คน -ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 (48150) ไม่เกิน 10 คน

     -ห้องสัมมนา ชั้น 1 (48157) ไม่เกิน 40 คน -ห้องบรรยาย ชั้น 1 (48158) ไม่เกิน 60 คน

     -ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 (48231) ไม่เกิน 30 คน -ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 (48233) ไม่เกิน 300 คน

หมายเหตุ : กิจกรรมที่มีบุคลากรภายในคณะฯ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการฯเข้าร่วมกิจกรรม สามารถใช้ได้ทุกห้อง ยกเว้นกิจกรรมที่มีนักศึกษา/บุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม อนุญาตให้ใช้ห้องดังต่อไปนี้

     -ห้องสัมมนา ชั้น 1 (48157) ไม่เกิน 40 คน -ห้องบรรยาย ชั้น 1 (48158) ไม่เกิน 60 คน

     -ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 (48231) ไม่เกิน 30 คน -ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 (48233) ไม่เกิน 300 คน

2. ผู้ขอใช้ตรวจสอบวันว่างของสถานที่ได้ที่เว็บคณะฯ หรือเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณบดีฯ

3. กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องและสถานที่อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สามารถรับได้ที่สำนักงานคณบดี หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บคณะ/ดาวน์โหลด/ แบบฟอร์มสำนักงานคณะ และส่งแบบฟอร์มก่อนถึงวันขอใช้ อย่างน้อย 3 วันทำการ

4. หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน