หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาเอกเคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.)

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับเรา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาเอกเคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาเอก เคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.)

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Programmes in Chemistry and Environmental Science

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Chemistry and Environmental Science)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Chemistry and Environmental Science)

วิชาเอก

วิชาเอกเคมีอุตสาหกรรม

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งให้บัณฑิตเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะประสบการณ์ด้านเคมี เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพ เข้าใจระบบในกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิต และการจัดการสิ่งแวดล้อม ในภาคอุตสาหกรรมบนพื้นฐานการมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาเอกเคมีอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ทั่วไปในการผลิตบัณฑิตครูให้ มีคุณสมบัติดังนี้
เพื่อผลิตบุคลากรวิชาชีพทางด้านเคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2554 และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 โดยผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตามคุณวุฒิ ศักยภาพ สมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งหลักสูตรกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2. มีความรอบรู้ในวิทยาศาสตร์ด้านเคมี เคมีอุตสากรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ และสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ความรู้ในวิทยาศาสตร์ด้านเคมี เคมีอุตสากรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้
 4. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 5. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อและทำวิจัยในระดับที่สูงขึ้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิทยาศาสตร์
 2. นักวิจัยและพัฒนา
 3. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
 4. ผู้ควบคุมดูแลการผลิต และการควบคุมคุณภาพ
 5. ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้าของกิจการด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์ม เคมีภัณฑ์จากน้ำมัน ไขมันธรรมชาติ และยางธรรมชาติ เป็นต้น
 6. สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น เคมีอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคมี ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษาโดยเฉลี่ยไม่เกิน (บาท/ภาคเรียน)

9,000 บาท / ภาคเรียน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา/แผนการเรียนที่รับ

1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. แผนการเรียนสายวิทยาศาตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ มีวุฒิเทียบเท่าตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

 • ฝึกปฏิบัติการให้ห้องเรียนทางเคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ฝึกปฏิบัติภาคสนาม ฝึกปฏิบัติจริงในภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น
 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
 • ศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านสิ่งแวดล้อม ในภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม
 • ทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น โครงการเยาชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ค่ายวิทยาศาสตร์ เป็นต้น