หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาเอกสิ่งแวดล้อม(วท.บ.)

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับเรา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาเอกสิ่งแวดล้อม(วท.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาเอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(วท.บ.)

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Programmes in Chemistry and Environmental Science

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Chemistry and Environmental Science)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Chemistry and Environmental Science)

วิชาเอก

วิชาเอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งให้บัณฑิตเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะประสบการณ์ด้านเคมี เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพ เข้าใจระบบในกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิต และการจัดการสิ่งแวดล้อม ในภาคอุตสาหกรรมบนพื้นฐานการมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาเอกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ทั่วไปในการผลิตบัณฑิตครูให้ มีคุณสมบัติดังนี้
เพื่อผลิตบุคลากรวิชาชีพทางด้านเคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2554 และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 โดยผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตามคุณวุฒิ ศักยภาพ สมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งหลักสูตรกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2. มีความรอบรู้ในวิทยาศาสตร์ด้านเคมี เคมีอุตสากรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ และสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ความรู้ในวิทยาศาสตร์ด้านเคมี เคมีอุตสากรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้
 4. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 5. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อและทำวิจัยในระดับที่สูงขึ้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานราชการ
 2. เจ้าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบระบบควบคุมคุณสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในงานบริษัทเอกชนที่บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างมลพิษสิ่งแวดล้อมจากโรงงานเจ้าของมลพิษ หรือมีระบบบำบัดมลพิษต่างๆ ที่ต้องดำเนินการควบคุมมลพิษตามข้อกฎหมายสิ่งแวดล้อม
 4. เจ้าหน้าที่ประจำบริษัท/ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายและบริการลูกค้าของบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือวัดคุณภาพ
 5. สิ่งแวดล้อม หรือรับออกแบบติดตั้งระบบบำบัดมลพิษ และจำหน่ายสารเคมีที่ใช้ในระบบ
 6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
 7. นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ในงานราชการ สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชนที่มีส่วนงานการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
 8. ครู อาจารย์ ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา
 9. งานอิสระ ได้แก่ งานรับจ้างทำรายงานต่างๆ ส่งหน่วยงานราชการ งานดูแลระบบบำบัดต่างๆ งานรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัทต่างๆ งานวิทยากรอิสระที่รับจัดอบรมด้านสิ่งแวดล้อมตามสถานที่ต่างๆ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษาโดยเฉลี่ยไม่เกิน (บาท/ภาคเรียน)

9,000 บาท / ภาคเรียน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา/แผนการเรียนที่รับ

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือสายอื่น ๆ ที่เรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ หรือ มีวุฒิเทียบเท่าตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

 • ฝึกปฏิบัติการให้ห้องเรียนทางเคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ฝึกปฏิบัติภาคสนาม ฝึกปฏิบัติจริงในภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น
 • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
 • ศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านสิ่งแวดล้อม ในภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม
 • ทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น โครงการเยาชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ค่ายวิทยาศาสตร์ เป็นต้น