หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับเรา
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์

ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Education

ชื่อเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษา)
ชื่อย่อ : ค.บ. (การศึกษา)
ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Education)
ชื่อย่อ : B.Ed. (Education)

วิชาเอก

วิชาเอกฟิสิกส์

ปรัชญาหลักสูตร

ผลิตครูและบุคลากรทางศึกษาที่มีคุณภาพสูง มีความเชี่ยวชาญในทฤษฎีและมีทักษะการทำปฏิบัติการ สามารถบูรณาการความรู้ไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์ มีวัตถุประสงค์ทั่วไปในการผลิตบัณฑิตครูให้ มีคุณสมบัติดังนี้
 1. มีคุณธรรม มีจริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
 2. มีความรอบรู้ในหลักการ ทักษะ กระบวนการ ความสามารถทางภาษา บูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงโดยการบูรณาการข้ามศาสตร์ สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู สามารถแสวงหาความรู้ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติให้เต็มตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
 3. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การจัดเนื้อหาสาระ การวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ประยุกต์ใช้ศาสตร์การสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
 4. มีความสามารถในการคิดขั้นสูง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้แก้ปัญหาในการพัฒนางานในหน้าที่ตามการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครู/อาจารย์ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
 2. นักวิชาการทางการศึกษา
 3. เจ้าหน้าที่/นักวิชาการประจำห้องปฏิบัติการ
 4. นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 5. ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษาโดยเฉลี่ยไม่เกิน (บาท/ภาคเรียน)

9,000 บาท / ภาคเรียน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา/แผนการเรียนที่รับ

1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียน 2.75 ขึ้นไป

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

 • ค่ายดาราศาสตร์
 • ค่ายทักษะการใช้เครืองมือทางฟิสิกส์
 • ค่ายพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
 • ค่ายการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื่องต้น
 • ค่ายฟิสิกส์รุ่นเยาว์