หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับเรา
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Chemistry

ชื่อเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)
ชื่อย่อ : ค.บ. (เคมี)
ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Chemistry)
ชื่อย่อ : B.Ed. (Chemistry)

ปรัชญาหลักสูตร

ครูเคมีสามารถบูรณาการความรู้ไปสู่การจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้

วัตถุประสงค์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีวัตถุประสงค์ทั่วไปในการผลิตบัณฑิตครูให้ มีคุณสมบัติดังนี้
 1. มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาเคมี และวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู และสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา ตลอดจนสามารถนำไปใช้พัฒนา หรือแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
 2. ศรัทธาต่อวิชาชีพครู สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจน มีความสนใจ และใฝ่หาความรู้ให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ การเปลี่ยนแปลงของโลก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรม
 3. มีทักษะการแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สามารถ วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา ตลอดจนสามารถนำไปใช้พัฒนาหรือแก้ปัญหาของท้องถิ่นเหมาะสม
 4. มีความรู้และความสามารถประยุกต์ความเข้าใจทฤษฎีทางเคมีอย่างลึกซึ้งและระเบียบวิธีทางเคมีเพื่อสร้างความรู้ใหม่ในการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการใช้ความรู้ทางเคมีแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนปัญหาอื่น มีความสามารถในการขจัดความขัดแย้ง มีภาวะผู้นำ แสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
 6. มีทักษะการจัดการเรียนและนำความรู้ทางเคมี และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ไปใช้การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครูและอาจารย์สาขาเคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษา
 2. ครูและอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
 3. นักวิจัยในหน่วยงานราชการและเอกชน
 4. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ
 5. นักวิชาการทางการศึกษาด้านเคมี
 6. ครูภาครัฐและเอกชน

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษาโดยเฉลี่ยไม่เกิน (บาท/ภาคเรียน)

9,000 บาท / ภาคเรียน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา/แผนการเรียนที่รับ

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียน 2.50 ขึ้นไป
3. ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
4. มีผลรวม PAT 5

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์

 • การบริการวิชาการทางเคมี
 • การพัฒนาจิตรวิทยาความเป็นครู
 • ครูไทยในศตวรรษที่ 21