ฐานข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์

ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ผู้ดำเนินการ ปีการศึกษา เอกสาร
16 การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อในเขต จ.กำแพงเพชร 1. วชิระ เลี่ยมแก้ว
2542
17 การศึกษาอัตราการดูดซึมกรัมม๊อกโซนของผักบางชนิด 1. พรเพ็ญ โชชัย
2. ระมัด โชชัย
2543
18 การวิเคราะห์คุณภาพอาหารปรุงสำเร็จรูปพร้อมบริโภคที่จำหน่ายในโรงอาหารสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร 1. รัชนี นิธากร
2. ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
3. วชิระ เลี่ยมแก้ว
4. ธีระ วงศ์เนตร
2545
19 การศึกษาการผลิตสาโทกล้วยไข่ 1. บุณยกฤต รัตนพันธุ์
2547
20 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1. ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
2548

จำนวนเอกสารทั้งหมด 124 ไฟล์