ฐานข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์

ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ผู้ดำเนินการ ปีการศึกษา เอกสาร
11 การศึกษาภาวะโภชนาการ ความรู้ และการปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติการบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพดีสำหรับคนไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 1. วสุนธรา รตโนภาส
2554
12 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการดำเนินงานของตลาดนัดโค กระบือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 1. วชิระ สิงห์คง
2. ศศิธร เมธาวิวัฒน์
2554
13 จำนวนของเอนโดมอร์ฟิซึมบนแลตทีสโซ่ 1. วิไลวรรณ กระต่ายทอง
2554
14 ศึกษาชนิดของพืชผักพื้นบ้าน จังหวัดกำแพงเพชรที่เหมาะสมในการผลิตข้าวเสริมธาตุเหล็กและการนำไปบริโภค 1.
2. ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
3. นพรัตน์ ไชยวิโน
2554
15 การปลูกผักชีแบบไม่ใช้ดินในเครื่องปลูกชนิดต่างๆ จากท้องถิ่น จ.กำแพงเพชร 1. รัชนี นิธากร
2543

จำนวนเอกสารทั้งหมด 124 ไฟล์