ฐานข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์

ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ผู้ดำเนินการ ปีการศึกษา เอกสาร
6 การพัฒนาวิธีการล้างผักคะน้าเพื่อลดปริมาณสารตกค้างโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน 1. บุณยกฤต รัตนพันธุ์
2. วชิระ สิงห์คง
3. เอนก หาลี
2555
7 การศึกษาการดูดซับสารปนเปื้อนในสถานะสารละลายและสถานะก๊าซด้วยถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันสำปะหลัง 1. ธีระ วงศ์เนตร
2. ปรีชา ปัญญา
2555
8 การศึกษาประสิทธิภาพการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักพื้นบ้านในจังหวัดกำแพงเพชร 1. ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
2555
9 จำนวนโฮโมมอร์ฟิซึมบนแลตทีสโซ่จำกัดและแลตทีสโซ่จำกัดไปยังแลตทีส Mn 1. ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
2555
10 ลักษณะเฉพาะของเอ็นโดมอร์ฟิซึมของพาธและไซเคิลที่เป็นคอมพลีทลีเรกูลาร์โมนอยด์ 1. นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
2555

จำนวนเอกสารทั้งหมด 124 ไฟล์