ฐานข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์

ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ผู้ดำเนินการ ปีการศึกษา เอกสาร
1 Zearalenone Contamination in Corn for Human Consumption in Kamphaengphet,Thailand 1. วชิระ สิงห์คง
2556
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหารจากรำข้าวหอมนิล 1. สุวิชญา บัวชาติ
2. บุณยกฤต รัตนพันธุ์
3. วชิระ สิงห์คง
4. เอนก หาลี
5. แดนชัย เครื่องเงิน
2556
3 การเสริมสร้างการปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีที่มีพิษทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 1. อนุชา เกตุเจริญ
2. นพรัตน์ ไชยวิโน
3. พิมประไพ ขาวขำ
2556
4 ชาสมุนไพรรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 1. บุณยกฤต รัตนพันธุ์
2. เอนก หาลี
3. แดนชัย เครื่องเงิน
2556
5 เอ็นโดมอร์ฟิซึมไทป์ของ (n-3)-เรกูลาร์กราฟอันดับ 1. นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
2556

จำนวนเอกสารทั้งหมด 124 ไฟล์