ฐานข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์

กำหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ปี 2559 ดังนี้

แสดงรายละเอียด

ลำดับ ชื่องานวิจัยที่ตีพิมพ์หรืองานสร้างสรรค์ ชื่ออาจารย์ประจำและผู้วิจัย เดือน/ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารวิชาการ/แหล่งที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
16 Total Polyphenol Content and Antioxidant Properties in Different Tissues of Seven Pomelo(Citrus grandis (L.) Osbeck) Cultivars 1. บุณยกฤต รัตนพันธุ์
48:989-996/2014/2557 Kasetsart J.(Nat. Sci.) ค่าน้ำหนัก 1.00
17 Rheological, physical and sensory attributes of Chao Kuay jelly added with gelling agents 1. แดนชัย เครื่องเงิน
23(4): 1474-1478 (2016)/2559 International Food Research Journal ค่าน้ำหนัก 1.00
18 Effect of Chemical Treatment to Reduce the Bitterness and Drying on Chemical Physical and Functional Properties of Dietary Fiber Pomelo Powder from Citrus grandis (L.) Osbeck Albedo 1. บุณยกฤต รัตนพันธุ์
49: 122-132 (2015)/2558 Kasetsart J. (Nat. sci.) ค่าน้ำหนัก 1.00
19 Effect of Sodium Dodecylbenzene Sulfonate Mixed Polyvinyl Alcohol Adsorption on the Dispersion Stability of Ceramic Glaze Suspension 1. ปรีชา ปัญญา
44(3): 579-592 (2559)/2559 วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าน้ำหนัก 0.8
20 กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียน มัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 1. ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
87-100/วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ /2558 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ค่าน้ำหนัก 0.8

จำนวนเอกสารทั้งหมด 142 ไฟล์