ฐานข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์

กำหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ปี 2559 ดังนี้

แสดงรายละเอียด

ลำดับ ชื่องานวิจัยที่ตีพิมพ์หรืองานสร้างสรรค์ ชื่ออาจารย์ประจำและผู้วิจัย เดือน/ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารวิชาการ/แหล่งที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
16 Tree with diameter 5 and non-singular complement 1. นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
16(2) : 111-124 (2015)/2558 Advances anpd Applications in Discrete Mathematics ค่าน้ำหนัก 1.00
17 The endomorphisms monoids of graphs of order n with a minimum degree n-3 1. นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
18(2): 274-294/2557 Algebra and Discrete Mathematics ค่าน้ำหนัก 1.00
18 Effect of Chemical Treatment to Reduce the Bitterness and Drying on Chemical Physical and Functional Properties of Dietary Fiber Pomelo Powder from Citrus grandis (L.) Osbeck Albedo 1. บุณยกฤต รัตนพันธุ์
49: 122-132 (2015)/2558 Kasetsart J. (Nat. sci.) ค่าน้ำหนัก 1.00
19 การเตรียมไฮโดรไลเลทจากเปลือกส่วนผลและลำต้นเทียมกล้วยไข่ (Musa (AA group) โดยใช้กรดเจือจางเพื่อการผลิตเอทานอล 1. สุวิชญา บัวชาติ
45(2)(พิเศษ): 473-476/2557 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ค่าน้ำหนัก 0.8
20 กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียน มัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 1. ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
87-100/วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ /2558 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ค่าน้ำหนัก 0.8

จำนวนเอกสารทั้งหมด 142 ไฟล์