ฐานข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์

กำหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ปี 2559 ดังนี้

แสดงรายละเอียด

ลำดับ ชื่องานวิจัยที่ตีพิมพ์หรืองานสร้างสรรค์ ชื่ออาจารย์ประจำและผู้วิจัย เดือน/ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารวิชาการ/แหล่งที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
11 Effect of different cooking method on cooking loss and lipid oxidation in buffalo meat 1. พงศ์ชัย กลิ่นหอม
855: 70-74 (2016)/2559 Applied Mechanics and Materials ค่าน้ำหนัก 1.00
12 Quality Changes in Ripened Mango and Litchi Flesh After Cryogenic Freezing and During Storage 1. จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
13(3):281-296/2014/2557 CMU J.Nat.Sci. ค่าน้ำหนัก 1.00
13 The non-singularity of looped treeps and complement of trees with diameter 5 1. นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
63 (2) : 297-313 (2015)/2558 Australasian Journal of Combinatorics ค่าน้ำหนัก 1.00
14 Checking adultteration of aromatic, amylose content and glutinous in rice by using molecular marker 1. อธิรดา บุญเดช
855: 22-25 (2016)/2559 Applied Mechanics and Materials ค่าน้ำหนัก 1.00
15 Improving the quality of citric acid and calcium chloride marinated culled cow meat 1. พงศ์ชัย กลิ่นหอม
22(4): 1410-1416 (2015)/2558 International Food Research Journal ค่าน้ำหนัก 1.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด 142 ไฟล์