ฐานข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์

กำหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ปี 2559 ดังนี้

แสดงรายละเอียด

ลำดับ ชื่องานวิจัยที่ตีพิมพ์หรืองานสร้างสรรค์ ชื่ออาจารย์ประจำและผู้วิจัย เดือน/ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารวิชาการ/แหล่งที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
11 Synthesis of non-hydrolyzable substrate analogs for Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferase 1. ชญาดา กลิ่นจันทร์
55:6204-6207/2014/2557 Tetrahedron Letters ค่าน้ำหนัก 1.00
12 Effect of different cooking method on cooking loss and lipid oxidation in buffalo meat 1. พงศ์ชัย กลิ่นหอม
855: 70-74 (2016)/2559 Applied Mechanics and Materials ค่าน้ำหนัก 1.00
13 Evaluation and Comparison of Microbial Cells Disruption Methods for Extraction of Pyruvate Decarboxylase 1. จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
21(14):1331-1336/2014/2557 International Food Research Journal ค่าน้ำหนัก 1.00
14 Tree with diameter 5 and non-singular complement 1. นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
16(2) : 111-124 (2015)/2558 Advances anpd Applications in Discrete Mathematics ค่าน้ำหนัก 1.00
15 Total Polyphenol Content and Antioxidant Properties in Different Tissues of Seven Pomelo(Citrus grandis (L.) Osbeck) Cultivars 1. บุณยกฤต รัตนพันธุ์
48:989-996/2014/2557 Kasetsart J.(Nat. Sci.) ค่าน้ำหนัก 1.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด 142 ไฟล์