ฐานข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์

กำหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ปี 2559 ดังนี้

แสดงรายละเอียด

ลำดับ ชื่องานวิจัยที่ตีพิมพ์หรืองานสร้างสรรค์ ชื่ออาจารย์ประจำและผู้วิจัย เดือน/ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารวิชาการ/แหล่งที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
6 A New Approach to Improve Accuracy of Grey Model GMC(1,n) in Time Series Prediction 1. วันวิสา รักพ่วง
2015/2558 Modelling and Simulation in Engineering ค่าน้ำหนัก 1.00
7 Graphs with non-singularity 1. นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
95(1):1-17/2557 Far East Journal of Mathematical Sciences ค่าน้ำหนัก 1.00
8 The non-singularity of looped treeps and complement of trees with diameter 5 1. นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
63 (2) : 297-313 (2015)/2558 Australasian Journal of Combinatorics ค่าน้ำหนัก 1.00
9 The Endotype of (n-3)-Regular Graphs of Order n 1. นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
38:535-541/2014/2557 Southeast Asian Bulletin of Mathematics ค่าน้ำหนัก 1.00
10 Effect of different cooking method on cooking loss and lipid oxidation in buffalo meat 1. พงศ์ชัย กลิ่นหอม
855: 70-74 (2016)/2559 Applied Mechanics and Materials ค่าน้ำหนัก 1.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด 142 ไฟล์