ฐานข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์

กำหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ปี 2559 ดังนี้

แสดงรายละเอียด

ลำดับ ชื่องานวิจัยที่ตีพิมพ์หรืองานสร้างสรรค์ ชื่ออาจารย์ประจำและผู้วิจัย เดือน/ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารวิชาการ/แหล่งที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
6 Rheological, physical and sensory attributes of Chao Kuay jelly added with gelling agents 1. แดนชัย เครื่องเงิน
23(4): 1474-1478 (2016)/2559 International Food Research Journal ค่าน้ำหนัก 1.00
7 Quality Changes in Ripened Mango and Litchi Flesh After Cryogenic Freezing and During Storage 1. จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
13(3):281-296/2014/2557 CMU J.Nat.Sci. ค่าน้ำหนัก 1.00
8 A New Approach to Improve Accuracy of Grey Model GMC(1,n) in Time Series Prediction 1. วันวิสา รักพ่วง
2015/2558 Modelling and Simulation in Engineering ค่าน้ำหนัก 1.00
9 Effect of sodium dodecylbenzene sulfonate on the dispersion stability of ceramic glaze suspension 1. ปรีชา ปัญญา
31(6):1076-1081/2014/2557 Korean J.Chem. Eng. ค่าน้ำหนัก 1.00
10 Effect of different cooking method on cooking loss and lipid oxidation in buffalo meat 1. พงศ์ชัย กลิ่นหอม
855: 70-74 (2016)/2559 Applied Mechanics and Materials ค่าน้ำหนัก 1.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด 142 ไฟล์