ฐานข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์

กำหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ปี 2559 ดังนี้

แสดงรายละเอียด

ลำดับ ชื่องานวิจัยที่ตีพิมพ์หรืองานสร้างสรรค์ ชื่ออาจารย์ประจำและผู้วิจัย เดือน/ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารวิชาการ/แหล่งที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
1 Evaluation and Comparison of Microbial Cells Disruption Methods for Extraction of Pyruvate Decarboxylase 1. จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
21(14):1331-1336/2014/2557 International Food Research Journal ค่าน้ำหนัก 1.00
2 The endomorphrism monoids of (n-3)-regular graphs 1. นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
22(2) : 284-300(2016)/2559 Journal Algebra and Discrete Mathematic ค่าน้ำหนัก 1.00
3 Total Polyphenol Content and Antioxidant Properties in Different Tissues of Seven Pomelo(Citrus grandis (L.) Osbeck) Cultivars 1. บุณยกฤต รัตนพันธุ์
48:989-996/2014/2557 Kasetsart J.(Nat. Sci.) ค่าน้ำหนัก 1.00
4 Tree with diameter 5 and non-singular complement 1. นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
16(2) : 111-124 (2015)/2558 Advances anpd Applications in Discrete Mathematics ค่าน้ำหนัก 1.00
5 Graphs with non-singularity 1. นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
95(1):1-17/2557 Far East Journal of Mathematical Sciences ค่าน้ำหนัก 1.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด 142 ไฟล์