ฐานข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์

กำหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ปี 2562 ดังนี้

แสดงรายละเอียด

ลำดับ ชื่องานวิจัยที่ตีพิมพ์หรืองานสร้างสรรค์ ชื่ออาจารย์ประจำและผู้วิจัย เดือน/ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารวิชาการ/แหล่งที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
1 Effect of Chemical Treatment to Reduce the Bitterness and Drying on Chemical Physical and Functional Properties of Dietary Fiber Pomelo Powder from Citrus grandis (L.) Osbeck Albedo 1. บุณยกฤต รัตนพันธุ์
49: 122-132 (2015)/2558 Kasetsart J. (Nat. sci.) ค่าน้ำหนัก 1.00
2 Quality Changes in Ripened Mango and Litchi Flesh After Cryogenic Freezing and During Storage 1. จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
13(3):281-296/2014/2557 CMU J.Nat.Sci. ค่าน้ำหนัก 1.00
3 Checking adultteration of aromatic, amylose content and glutinous in rice by using molecular marker 1. อธิรดา บุญเดช
855: 22-25 (2016)/2559 Applied Mechanics and Materials ค่าน้ำหนัก 1.00
4 The endomorphrism monoids of (n-3)-regular graphs 1. นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
22(2) : 284-300(2016)/2559 Journal Algebra and Discrete Mathematic ค่าน้ำหนัก 1.00
5 Effect of sodium dodecylbenzene sulfonate on the dispersion stability of ceramic glaze suspension 1. ปรีชา ปัญญา
31(6):1076-1081/2014/2557 Korean J.Chem. Eng. ค่าน้ำหนัก 1.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด 164 ไฟล์