ฐานข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์

กำหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ปี 2559 ดังนี้

แสดงรายละเอียด

ลำดับ ชื่องานวิจัยที่ตีพิมพ์หรืองานสร้างสรรค์ ชื่ออาจารย์ประจำและผู้วิจัย เดือน/ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารวิชาการ/แหล่งที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
1 The Endotype of (n-3)-Regular Graphs of Order n 1. นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
38:535-541/2014/2557 Southeast Asian Bulletin of Mathematics ค่าน้ำหนัก 1.00
2 Improving the quality of citric acid and calcium chloride marinated culled cow meat 1. พงศ์ชัย กลิ่นหอม
22(4): 1410-1416 (2015)/2558 International Food Research Journal ค่าน้ำหนัก 1.00
3 Synthesis and study ofnaphthoquinones derivative 1. ชญาดา กลิ่นจันทร์
855: 26-30 (2016)/2559 Applied Mechanics and Materials ค่าน้ำหนัก 1.00
4 Quality Changes in Ripened Mango and Litchi Flesh After Cryogenic Freezing and During Storage 1. จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
13(3):281-296/2014/2557 CMU J.Nat.Sci. ค่าน้ำหนัก 1.00
5 Rheological, physical and sensory attributes of Chao Kuay jelly added with gelling agents 1. แดนชัย เครื่องเงิน
23(4): 1474-1478 (2016)/2559 International Food Research Journal ค่าน้ำหนัก 1.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด 142 ไฟล์