ฐานข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์

กำหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ปี 2564 ดังนี้

แสดงรายละเอียด

ลำดับ ชื่องานวิจัยที่ตีพิมพ์หรืองานสร้างสรรค์ ชื่ออาจารย์ประจำและผู้วิจัย เดือน/ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารวิชาการ/แหล่งที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
1 The endomorphrism monoids of (n-3)-regular graphs 1. นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
22(2) : 284-300(2016)/2559 Journal Algebra and Discrete Mathematic ค่าน้ำหนัก 1.00
2 Stability of a Generalization of Cauchy's and the Quadratic Functional Equations in Quasi-Banach Spaces 1. ชลธิศ เสือนุ่ม
1 ก.ค.-30 ก.ย. 2563/2563 Thai Journal of Mathematics ค่าน้ำหนัก 1.00
3 The non-singularity of looped treeps and complement of trees with diameter 5 1. นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
63 (2) : 297-313 (2015)/2558 Australasian Journal of Combinatorics ค่าน้ำหนัก 1.00
4 High Accuracy Pre-Harvest Sugarcane Yield Forecasting Model Utilizing Drone Image Analysis, Data Mining, and Reverse Design Method 1. ภูมินทร์ ตันอุตม์
2564 11(682), 1-21/2564 Agriculture ค่าน้ำหนัก 1.00
5 Effect of sodium dodecylbenzene sulfonate on the dispersion stability of ceramic glaze suspension 1. ปรีชา ปัญญา
31(6):1076-1081/2014/2557 Korean J.Chem. Eng. ค่าน้ำหนัก 1.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด 203 ไฟล์