ฐานข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์

กำหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ปี 2559 ดังนี้

แสดงรายละเอียด

ลำดับ ชื่องานวิจัยที่ตีพิมพ์หรืองานสร้างสรรค์ ชื่ออาจารย์ประจำและผู้วิจัย เดือน/ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารวิชาการ/แหล่งที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
1 Tree with diameter 5 and non-singular complement 1. นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
16(2) : 111-124 (2015)/2558 Advances anpd Applications in Discrete Mathematics ค่าน้ำหนัก 1.00
2 Evaluation and Comparison of Microbial Cells Disruption Methods for Extraction of Pyruvate Decarboxylase 1. จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
21(14):1331-1336/2014/2557 International Food Research Journal ค่าน้ำหนัก 1.00
3 Synthesis and study ofnaphthoquinones derivative 1. ชญาดา กลิ่นจันทร์
855: 26-30 (2016)/2559 Applied Mechanics and Materials ค่าน้ำหนัก 1.00
4 Total Polyphenol Content and Antioxidant Properties in Different Tissues of Seven Pomelo(Citrus grandis (L.) Osbeck) Cultivars 1. บุณยกฤต รัตนพันธุ์
48:989-996/2014/2557 Kasetsart J.(Nat. Sci.) ค่าน้ำหนัก 1.00
5 Effect of Chemical Treatment to Reduce the Bitterness and Drying on Chemical Physical and Functional Properties of Dietary Fiber Pomelo Powder from Citrus grandis (L.) Osbeck Albedo 1. บุณยกฤต รัตนพันธุ์
49: 122-132 (2015)/2558 Kasetsart J. (Nat. sci.) ค่าน้ำหนัก 1.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด 142 ไฟล์