กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 และจัดทำ Institutional Repositioning Plan ตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา

 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 และจัดทำ Institutional Repositioning Plan ตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา

 

 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 และจัดทำ Institutional Repositioning Plan ตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา
วันที่ 27-28 พ.ค. 2563 | 08.30-16.30 น.
สถานที่การประชุม

ด้านการผลิตบัณฑิต ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 
ด้านการฟัฒนานักศึกษาและคิลปวัฒนธรรม ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
ด้านการวิจัย ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
ด้านการบริการวิชาการ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 
ด้านการผลิตและพัฒนาครู ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์
ด้านการบริหารจัดการ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
สอบถามเพิ่มเติม กองนโยบายและแผน
คลิก...อ่านรายละเอียด

จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ