มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีนโยบายที่ต้องการให้บุคลากรทุกคน มีแนวคิดในการทำงานที่มุ่งถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตขององค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีนโยบายที่ต้องการให้บุคลากรทุกคน มีแนวคิดในการทำงานที่มุ่งถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตขององค์กร

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีนโยบายที่ต้องการให้บุคลากรทุกคน มีแนวคิดในการทำงานที่มุ่งถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตขององค์กร
"ผู้ที่ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ย่อมเป็นคุณแก่ตนด้วย
ผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวม
ย่อมบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไม่รอด"
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2545

จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ