ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการยกระดับการสอนวิทยาศาสตร์ของครูที่จบไม่ตรงสายสู่มาตรฐานสากล ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการยกระดับการสอนวิทยาศาสตร์ของครูที่จบไม่ตรงสายสู่มาตรฐานสากล ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการยกระดับการสอนวิทยาศาสตร์ของครูที่จบไม่ตรงสายสู่มาตรฐานสากล ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 18-21 พฤษภาคม 2563  ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.กพ.
วิทยากรโดย
วันที่ 18-19 อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ และอาจารย์สุปราณี สิทธิไพโรจน์สกุล (สวทช.)
หัวข้อ"วิทยาการคำนวณกับการจัดการเรียนการสอน"
วันที่ 20 ผศ.ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 21 ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหาร โครงการพิเศษและกิจการนานาชาติ (สสวท.)
             หัวข้อ "การสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกในยุคไทยแลนด์ 4.0"
สมัคร ฟรี
สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร : 055-706-516 
คลิก..อ่านกำหนดการ

จำนวนเข้าชม 97 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ