แจ้งนักศึกษา เรื่อง การรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการจัดส่งให้นักศึกษา ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบขอสำเร็จการศึกษา

แจ้งนักศึกษา เรื่อง การรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการจัดส่งให้นักศึกษา ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบขอสำเร็จการศึกษา

 

แจ้งนักศึกษา เรื่อง การรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2563
มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการจัดส่งให้นักศึกษา ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบขอสำเร็จการศึกษา
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
รอรับเอกสารตามที่อยู่ที่ให้ไว้
ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
ด้วยความห่วงใยทุกท่าน
จาก...มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลิก...อ่านประกาศ

จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ