วันนี้วันพระ

 วันนี้วันพระ

 

วันนี้วันพระ
ตรงกับ วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ | แรม ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีชวด
"ถ้าต้องอยู่ในฐานะที่ หลีกเลี่ยง ไม่ได้จริงๆ
กับสิ่งต่างๆ ที่ประดาเข้ามา ก็จง ยินดีเผชิญหน้า
ด้วยสติ..และปัญญา"
- พระธรรมโกศาจารย์ -
 (ท่านพุทธทาสภิกขุ)

จำนวนเข้าชม 279 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ