WORK FROM HOME มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดมาตรการเหลื่อมเวลาทำงานและการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ให้สอดคล้องกับแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี

 WORK FROM HOME มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดมาตรการเหลื่อมเวลาทำงานและการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ให้สอดคล้องกับแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี

 

 WORK FROM HOME มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กำหนดมาตรการเหลื่อมเวลาทำงานและการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ให้สอดคล้องกับแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 30 เมษายน 2563
หากท่านติดต่อราชการในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วไม่ได้รับความสะดวกด้วยประการใดๆ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
โทรศัพท์ : 055 706 555  โทรสาร : 055 706 518
เว็บไซต์ : www.kpru.ac.th  อีเมล : kpru.pr@gmail.com

จำนวนเข้าชม 110 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ