เชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

 เชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

 

 เชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
วันที่ 26-27 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รับสมัครบัดนี้-10 มีนาคม 2563
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท รับจำนวนจำกัด 
วิทยากรหลัก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลยสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยากรหลัก ผศ.ดร.ประจักษ์ รอดอาวุธ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วิทยากรกลุ่ม จากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) จำนวน 10 ท่าน

คลิก...อ่านรายละเอียดและลงทะเบียน

จำนวนเข้าชม 78 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ