ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปัฐยา มีสุข และรองศาสตราจารย์ ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปัฐยา มีสุข และรองศาสตราจารย์ ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา

 

 ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวปัฐยา มีสุข และรองศาสตราจารย์ ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการนำเสนอผลงานออกแบบบรรยายประเภทโครงการ
เรื่อง "สูตรการหาจำนวนต้นไม้แผ่ทั่วของกรา 2-วัฏจักร"
ในงานการประชุมสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7
เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 463 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ