โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcomes-Based Education (OBE) และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO Writing) สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

โครงการอบรมหลักสูตร  การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcomes-Based Education (OBE)  และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO Writing) สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

 

 โครงการอบรมหลักสูตร
การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcomes-Based Education (OBE)
และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO Writing) สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

วันที่ 20-21 พ.ย. 2562 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


รศ.ดร.ภญ.กัญญดา อนุวงศ์
AUN-QA Lead Assessor (Program Level)
อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ สศว.
วิทยากรหลัก
ผศ.ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล
AUN-QA Assessor
รองผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวิจัย มศว.
ผู้ช่วยวิทยากร
ผศ.ดร.สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร
UKPSF Senior Fellow
และผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์
AUN-QA ที่ขึ้นทะเบียนโดย ทปอ.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มศก.
ผู้ช่วยวิทยากร
อาจารย์บพิธ ฉุยฉาย
ผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์
AUN-QA ที่ขึ้นทะเบียนโดย ทปอ.
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
ผู้ช่วยวิทยากร
ผู้ช่วยวิทยากรบุคคลภายใน
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ
ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
อาจารย์กนกวรรณ เขียววัน
น.ส.สุนันท์ แหวนประดับ

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 1022, 1023 / สำนักประกันคุณภาพการศึกษา โทร. 1400-1403

จำนวนเข้าชม 243 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ