มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY ได้คะแนนร้อยละ 92.34 ผลการประเมินอยู่ในระดับ A และจัดอยู่ในอันดับที่ 3 จาก 80 แห่ง

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY ได้คะแนนร้อยละ 92.34  ผลการประเมินอยู่ในระดับ A และจัดอยู่ในอันดับที่ 3 จาก 80 แห่ง

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY
ได้คะแนนร้อยละ 92.34  ผลการประเมินอยู่ในระดับ A และจัดอยู่ในอันดับที่ 3 จาก 80 แห่ง
ประเภท สถาบันอุดมศึกษา
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คลิก...ผลคะแนนประเมิน

จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ