มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย

 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย

 

 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- งบประมาณเงินรายได้ (รหัสงบประมาณขึ้นต้นด้วย 2,3,4,5)
13 ก.ย. 2562  วันสุดท้าย ของการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานการเงินและบัญชี
20 ก.ย. 2562  วันสุดท้าย ของงบพัฒนาบุคลากร (ไปราชการ) ส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานการเงินและบัญชี
23 ก.ย. 2562  วันสุดท้าย ของรหัสงบประมาณที่ขึ้นต้นด้วย 5 ส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานการเงินและบัญชี

สอบถามเพิ่มเติม กองนโยบายและแผน โทร.1201-1204
[คลิก...อ่านรายละเอียด]

จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ