แจ้งเลื่อนกำหนดการ การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562

 แจ้งเลื่อนกำหนดการ การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562

 

 แจ้งเลื่อนกำหนดการ การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562
(กำหนดการเดิม 11 กันยายน 2562  เปลี่ยนเป็น 18 กันยายน 2562)
วันที่ 18 กันยายน 2562 | 13.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 14

ผู้เข้าร่วมประชุม : รองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี ผอ.สำนัก/สถาบัน
ตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรๆ ละ 1 คน

จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ