กำหนดการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

 กำหนดการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

 

 กำหนดการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
โดย คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก     ประธานกรรมการ
ดร.เพียรพิน ก่อวุฒิพงศ์      กรรมการ
ผศ.อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์        กรรมการ
ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ   กรรมการ
ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง          กรรมการ
วันที่ 9-10 กันยายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ