โครงการบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กิจกรรมพัฒนาความรู้ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานักศึกษาเพื่อการผลิตสื่อสร้างสรรค์

โครงการบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กิจกรรมพัฒนาความรู้ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานักศึกษาเพื่อการผลิตสื่อสร้างสรรค์

 

 โครงการบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กิจกรรมพัฒนาความรู้ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานักศึกษาเพื่อการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วิทยากรโดย คุณทินภัทร ภัทรเกียรติทวี โพควา โปรดักชั่น

จำนวนเข้าชม 750 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ