ขอเชิญบุคลากรร่วมส่งผลงานและร่วมรับฟังการนำเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญบุคลากรร่วมส่งผลงานและร่วมรับฟังการนำเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ขอเชิญบุคลากรร่วมส่งผลงานและร่วมรับฟังการนำเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562

INNOVATION/GOOD PRACTICE 2019
Kamphaeng Phet Rajabhat University

ส่งผลงาน 6 กลุ่ม
1.ผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
2.ผลงานนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
3.ผลงานนวัตกรรมด้านการวิจัย
4.ผลงานนวัตกรรมของหน่วยงานสายสนับสนุน
5.ผลงานนวัตกรรมด้านการบูรณาการ
6.ผลงานด้านการบริการวิชาการ

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 21 พ.ค. 2562
นำเสนอ 30 พ.ค. 2562 | 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมรัตนอาภา มรภ.กพ.

คลิก...ส่งผลงานและดาวน์โหลดคู่มือ

จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ