ขอเชิญ...อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ขอเชิญ...อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

 ขอเชิญ...อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวล 08.30 น. ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร 

จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ