ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1

 

 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

สอบถามเพิ่มเติม  
สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โทร. 055-706555 ต่อ 1651

จำนวนเข้าชม 114 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ