มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้คะแนน ร้อยละ 91.03 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้คะแนน ร้อยละ 91.03 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้คะแนน ร้อยละ 91.03 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency ASsessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อยู่ในระดับสูงมาก และจัดอยู่ในอันดับที่ 3 จาก 81 แห่ง ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ