ประกาศรายชื่อ ผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2

ประกาศรายชื่อ ผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  ชุดที่ 2

 

 ประกาศรายชื่อ ผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  ชุดที่ 2 วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

สอบถามเพิ่มเติม  สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
                          โทร. 055-706555 ต่อ 1651

จำนวนเข้าชม 121 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ