ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ บุคลิกภาพและจิตบริการที่เป็นเลิศ (สู่ความสำเร็จขององค์การ)

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ บุคลิกภาพและจิตบริการที่เป็นเลิศ (สู่ความสำเร็จขององค์การ)

 

 ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการร่วมกับ ศูนย์พัฒนาศักภาพมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ บุคลิกภาพและจิตบริการที่เป็นเลิศ (สู่ความสำเร็จขององค์การ)  วิทยากรโดย คุณภษร  ศรีวิเศษ นักพูด นักพัฒนาบุคลิกภาพ นักพัฒนาบุคลากรระดับประเทศ 

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ค่าลงทะเบียน 359 บาท สิทธิพิเศษ สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯและศิษย์เก่าคณะวิทยากรจัดการ ค่าลงทะเบียนเพียง 259 บาท

สอบถามเพิ่มเติม 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โทร. 055-706555 ต่อ 3513 , 3640 แฟ้กซ์ 055-706511 
อีเมล์: info@kpru.ac.th

จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ