ประกาศ กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4

ประกาศ กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4

 

  ประกาศ กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4

วันที่ 24-25 กันยายน 2561 เวลา 17.00-20.00 น.
ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  
หลักฐานประกอบการเข้าสอบ
1.บัตรประจำตัวนักศึกษา
2.บัตรเข้าห้องสอบ

จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ